Arboretum U Rybníka

V letech 1883 – 1889 byly pro východní část městského katastru Jablonce nad Nisou zpracovány zastavovací plány, území bylo rozděleno uličním rastrem – vznikla tak pravoúhlá síť pozemků pro novou smíšenou zástavbu rodinných i obytných domů a drobných provozoven, která je pro Jablonec charakteristická. Po postavení Jablonecké přehrady v letech 1906 – 1908 bylo obdobně pravoúhle rozděleno území pod přehradní hrází po pravé straně Mšenského potoka. Nerovný terén v části ulic Rybářská a Saskova byl zasypán, podél upravených komunikací byly vysázeny stromy; zbytek dubové aleje se dodnes zachoval v části Rybářské ulice (mezi Mánesovou třídou a ulicí U Rybníka), obdobně se zachovala část aleje v Saskově ulici (10 vzrostlých jírovců maďalů na pozemku budovaného, budoucího arboreta).

Obzvláště ve čtverci ohraničeném částmi ulic Saskova, Mánesova, Rybářská a U Rybníka vznikl zajímavý prostor pro výstavbu 6 rodinných domů s přilehlými zahradními pozemky, jež byly ve 20. a 30. letech minulého století různě osázeny a částečně architektonicky upraveny. Časem vzniklo ojedinělé přírodní městské prostředí mezi Horním náměstím a Jabloneckou přehradou. Jedinou změnou ve zhruba stoleté historii lokality byla výstavba nového rodinného domu v 90. letech. Problematickou částí popisované oblasti byl soukromý, pak městský pozemek, zarůstající plevelem, křovinatými a stromovými nálety a zatěžovaný postupně vznikající černou skládkou; pokus využít pozemek k organizovaným volně časovým aktivitám žáků z blízké základní školy se nezdařil. V roce 2018 prodalo Město Jablonec nad Nisou pozemek soukromému majiteli.

 

Záměr majitele:

 • založit malé arboretum v naprosto ojedinělém, unikátním prostředí ve středu městské aglomerace
 • kultivovat poškozené, částečně zdevastované přírodní prostředí
 • druhovou pestrostí výsadby ovlivnit estetické vnímání daného místa
 • vrátit vodní plochu do lokality
 • pozitivně ovlivnit místní mikroklima
 • nahradit dlouhodobý postupný úbytek stromů a zelených ploch v blízkém okolí.

 

Základní etapy budování arboreta:

 • odstranění náletů, vyřezání, vykopání, vyčištění od nežádoucích porostů
 • ošetření, prořezání vzrostlých stromů, které zůstanou součástí arboreta – jedná se o 20 stromů, většinou listnatých, druhově různých
 • úprava terénu – odstranění a odvoz nežádoucí zeminy, úprava svažitosti terénu, navození nové zeminy, popř. jílu
 • stavba rybníka – vytyčení vodní plochy, vyhloubení a zpevnění dna, stavba kamenné hráze s požerákem, zpevnění břehů a zamezení průsaků vody
 • postavení nového dřevěného plotu podél Mánesovy a Saskovy ulice
 • nové oplocení mezi arboretem a třemi sousedními soukromými pozemky
 • dovoz nové zeminy – substrátu, který odpovídá svým složením budoucí výsadbě stromů a keřů
 • zpevnění svahů s novou zeminou sítěmi z kokosových vláken
 • úpravy vnitřního terénu podél plotu v Saskově ulici
 • samostatné studium, odborné konzultace pro výběr nové výsadby listnatých stromů (uvažovaný počet druhů: 21), jehličnatých stromů (uvažovaný počet: 18) a keřů (uvažovaný počet: cca 120)
 • Základní etapy se týkají období jaro 2019 – únor 2020.
 • Zbývající etapy budování arboreta v roce 2020:
 • konečný výběr výsadby, její objednání a doprava
 • příprava míst výsadby
 • výsadba
 • průběžné informování veřejnosti, viz www.arboretumjablonec.cz a spolupráce s ní.