NOVINKY


Dobrý den vážení přátelé,

známí i neznámí příznivci,

s velkým potěšení si Vás dovoluji pozvat na víkend otevřených dveří arboreta, který se uskuteční v sobotu a neděli 2. a 3.10.2021 od 9:00 hod do 16:00 hod.

Zakládání a výstavba arboreta mi přinesla radost a spokojenost v míře větší, než jsem očekával. Počty strávených dní při této činnosti se dají počítat na stovky, nevím, zda bylo lepší 1. nebo 2. nebo 303. setkání s tímto prostorem, který se postupně oživuje, vytváří nečekané tvary, zapojení jednotlivých druhů stromů a keřů do stále pevnějšího celku. Je velkým štěstím a příležitostí mít v prostoru pramenitou vodu, rybník dodává arboretu onu pověstnou „třešničku“.

Při stále převládající údržbě a péči o jednotlivé stromy a keře bylo nutné nad rámec zadání doplnit příkré svahy arboreta vhodnými přístupovými, dřevěnými chodníky, lávkami, dále pak šlapákovými kameny. Při částečné snaze zabezpečit v míře maximální pohodlí chůze po těchto trasách, ne všude jsou instalovány jistící prvky zábradlí, proto Vás, případné zájemce o návštěvu, žádám o opatrnou chůzi a pohyb, a to na vlastní nebezpečí.

Během uplynulých období někteří vysazení jedinci stromů a keřů bohužel nenašli ve stávajícím prostoru svoji budoucnost, některé keře a stromy byly také přesazeny na výhodnější pozice, došlo dále k dosadbě, proto tyto uvedené změny způsobují určitý nesoulad s již zveřejněnou místopisnou dokumentací. Tuto dokumentaci ponechejme proto na svém místě v původní časově odůvodnitelném provedení, přičemž bude jistě zajímavé sledovat, zda vývoj růstu a dalšího osazování stromů a keřů, bude ku prospěchu či naopak proti původním záměrům a cílům projektanta.

I při těchto dosadbách je ctěno původní zadání, a to, aby veškeré druhy stromů a keřů byly druhy původními ze severní Ameriky, s důrazem na původní, nevyšlechtěné jedince. Výjimkou tohoto tvrzení jsou kultivary jedinců, jejíž výsadbě nebylo možno odolat právě s přihlédnutím na podobnost a současně odlišnost konkrétního stromu.

FL

P.S. Osobně si vážím ocenění otisknutou fotografií arboreta na titulní straně Jabloneckého měsíčníku 11/2020.

26.9.2021

Moje babička mi říkávala, když někdy nevyšlo, jak si jeden naplánoval: ,,Člověk míní, Pán Bůh mění.“ A tak prosím přijměte úvodem následnou informaci.

Kamion se stromovou výsadbou dorazil dle plánu, náklad byl složen, jednotlivé stromy byly vlastními silami přepraveny do vykopaných děr; druhý den patřičně vysazeny (viz Návod jak vysazovat na webových stránkách). Dílo je téměř dokončeno, zbývají jen drobnosti jako výsadba keřů, zatravnění části plochy, dřevěná plošina u prameniště…

Vážení přátelé, známí i neznámí příznivci, kteří jste projevili ochotu podílet se vlastní silou na vysazení ,,svého“ symbolického stromu omlouvám se, že z bohulibého záměru sešlo vyšší moci. Přesto ponechávám webové stránky v původní podobě tak, jak byly pro vás připraveny.
FL

P.S. Věřím, že zůstaneme v budoucnu společně potěšeni při pohledu na dokončené dílo ve snaze pozitivní přeměny kousku našeho blízkého okolí.
28. 3. 2020

O ARBORETU

ARBORETUM

CO JE TO ARBORETUM?

Substantivum arboretum [-ré-] pochází z latiny (arbor – strom), je to termín botanický s  významem: botanická zahrada k pokusnému pěstování dřevin; větší sbírka živých dřevin různých druhů vůbec (Slovník spisovného jazyka českého, Praha 1971). Jinak také: založená a udržovaná parková sbírka dřevin (Příruční slovník naučný, Praha 1962). A ještě jinak: sbírka stromů za účelem vědeckým a pěstěná (Ottův Slovník naučný, Praha 1889)….

ARBORETUM U RYBNÍKA

V letech 1883 – 1889 byly pro východní část městského katastru Jablonce nad Nisou zpracovány zastavovací plány, území bylo rozděleno uličním rastrem – vznikla tak pravoúhlá síť pozemků pro novou smíšenou zástavbu rodinných i obytných domů a drobných provozoven, která je pro Jablonec charakteristická. Po postavení Jablonecké přehrady v letech 1906 – 1908 bylo obdobně pravoúhle rozděleno území pod přehradní hrází po pravé straně Mšenského potoka. Nerovný terén v části ulic Rybářská a Saskova byl zasypán, podél upravených komunikací byly vysázeny stromy…

POZNÁMKY

název Arboretum U Rybníka: podle místní ulice s odkazem na skutečnost, že ve zdejší lokalitě podle svědectví starousedlíků skutečně rybník byl (další viz.historická mapa), vodní plocha byla v místě pod hrází ještě neexistující přehrady a současné ulice U Přehrady, vytékal z ní náhon na dnes již neexistující mlýn v Mlýnské ulici, později zasypaný náhon byl základem pro Smetanovu ulici; Mšenský potok byl samostatný, s náhonem nesouvisel…

HISTORICKÁ MAPA ÚZEMÍ