NOVINKY


Dobrý den,

děkuji za vaši pozornost a zájem, kterého si vážím.

Vzhledem k častým dotazům a osobní účasti k budovanému dílu vám tímto předkládám informace a vysvětlení, a to v čase, kdy již je možné být konkrétní. V pátek dne 27.3.2020 začneme vysazovat stromy a v reakci na váš předběžný, avizovaný zájem o fyzické, historické zasazení jednoho stromu do arboreta, které se bude skládat z jedinců původních druhů pouze z oblasti severní Ameriky, tímto nabízím možnost vybrání a zajištění dle seznamu, viz. katalog stromů, který dále najdete na stránkách.

Dohodu můžete učinit v sekci REZERVACE VÝSADBY.

F.L.

Moje babička mi říkávala, když někdy nevyšlo, jak si jeden naplánoval: ,,Člověk míní, Pán Bůh mění.“ A tak prosím přijměte úvodem následnou informaci.

Kamion se stromovou výsadbou dorazil dle plánu, náklad byl složen, jednotlivé stromy byly vlastními silami přepraveny do vykopaných děr; druhý den patřičně vysazeny (viz Návod jak vysazovat na webových stránkách). Dílo je téměř dokončeno, zbývají jen drobnosti jako výsadba keřů, zatravnění části plochy, dřevěná plošina u prameniště…

Vážení přátelé, známí i neznámí příznivci, kteří jste projevili ochotu podílet se vlastní silou na vysazení ,,svého“ symbolického stromu omlouvám se, že z bohulibého záměru sešlo vyšší moci. Přesto ponechávám webové stránky v původní podobě tak, jak byly pro vás připraveny.
FL

P.S. Věřím, že zůstaneme v budoucnu společně potěšeni při pohledu na dokončené dílo ve snaze pozitivní přeměny kousku našeho blízkého okolí.
28. 3. 2020

O ARBORETU

ARBORETUM

CO JE TO ARBORETUM?

Substantivum arboretum [-ré-] pochází z latiny (arbor – strom), je to termín botanický s  významem: botanická zahrada k pokusnému pěstování dřevin; větší sbírka živých dřevin různých druhů vůbec (Slovník spisovného jazyka českého, Praha 1971). Jinak také: založená a udržovaná parková sbírka dřevin (Příruční slovník naučný, Praha 1962). A ještě jinak: sbírka stromů za účelem vědeckým a pěstěná (Ottův Slovník naučný, Praha 1889)….

ARBORETUM U RYBNÍKA

V letech 1883 – 1889 byly pro východní část městského katastru Jablonce nad Nisou zpracovány zastavovací plány, území bylo rozděleno uličním rastrem – vznikla tak pravoúhlá síť pozemků pro novou smíšenou zástavbu rodinných i obytných domů a drobných provozoven, která je pro Jablonec charakteristická. Po postavení Jablonecké přehrady v letech 1906 – 1908 bylo obdobně pravoúhle rozděleno území pod přehradní hrází po pravé straně Mšenského potoka. Nerovný terén v části ulic Rybářská a Saskova byl zasypán, podél upravených komunikací byly vysázeny stromy…

POZNÁMKY

název Arboretum U Rybníka: podle místní ulice s odkazem na skutečnost, že ve zdejší lokalitě podle svědectví starousedlíků skutečně rybník byl (další viz.historická mapa), vodní plocha byla v místě pod hrází ještě neexistující přehrady a současné ulice U Přehrady, vytékal z ní náhon na dnes již neexistující mlýn v Mlýnské ulici, později zasypaný náhon byl základem pro Smetanovu ulici; Mšenský potok byl samostatný, s náhonem nesouvisel…

HISTORICKÁ MAPA ÚZEMÍ